V kvartálnom banku je: 1,000.00€
Badbeat Jackpot: 2,500.00€

Kapitola 1 - Správne chovanie
Pravidlá správania
Manažment sa bude snažiť vytvárať príjemné prostredie pre všetkých návštevníkov a zamestnancov, ale nezodpovedá za správanie hráčov. Máme preto pravidlá správania a môžeme zakázať používanie klubu návštevníkom, ktorí tieto pravidlá porušujú. Nasledujúce veci nie sú povolené:
Spolupráca s inými hráčmi alebo iná forma podvádzania.
Verbálne alebo fyzické vyhrážanie sa návštevníkom alebo zamestnancom.
Používanie nadávok alebo obscénneho jazyka.
Vyvolávanie rozruchu hádkami, kričaním alebo robením nadmerného hluku.
Hádzanie, trhanie, ohýbanie alebo krčenie kariet.
Ničenie a poškodzovanie zariadenia klubu.
Používanie zakázaných látok.
Nosenie zbrane.
Hráč v podnapitom stave nebude pripustený k hre.

Pokrová etiketa
Nasledujúce činnosti sú nepatričné a môžu viesť k napomenutiu, suspendovaniu alebo vylúčeniu z klubu:
Vedomé konanie mimo poradia.
Hádzanie žetónov priamo do banku.
Dohadovanie sa so spoluhráčmi o odcheckovaní hry, ak je niektorý z hráčov all - in.
Čítanie rúk pre iného hráča pri schowdowne predtým, ako bola otočená lícom hore.
Hovorenie inému hráčovi, aby obrátil ruku pri showdowne.
Ukázanie obsahu živej ruky v hre, kde zostávajú viac ako dvaja hráči predtým, ako sú stávky uzavreté.
Ukázanie obsahu zloženej ruky predtým, ako sú stávky ukončené. Rovnako aj prezrádzanie obsahu ruky hráčom, ktorí už nie sú v hre, aby bolo zamedzené prenosu tejto informácie hráčom, ktorí ešte majú nárok na bank.
Zbytočné zdržovanie hry.
Vedomé odhadzovanie kariet ďaleko od odhodených kariet. Karty majú byť odhodené nízko nad stolom primeranou rýchlosťou a nie na dealerove ruky.
Skladovanie žetónov spôsobom, ktorý zabraňuje rozdávaniu alebo pohľadu na karty.
Robenie alebo hovorenie vecí, ktoré môžu neférovo ovplyvniť hru (nezávisle od toho, či je hráč v hre alebo nie).
Fotenie na stole.

Kapitola 2 - Pravidlá klubu
Rozhodovanie
Manažment si vyhradzuje právo na robenie rozhodnutí v duchu férovosti aj v prípade, keď striktná interpretácia pravidiel môže indikovať iné rozhodnutie.
Rozhodnutie supervízora je konečné.
Najvhodnejší čas na upozornenie na chybu alebo nezrovnalosť je vtedy, keď nastane, alebo keď je prvý - krát spozorovaná. Každé zdržanie môže ovplyvniť rozhodovanie.
Klub nenesie zodpovednosť za nesprávnu interpretáciu pravidiel zamestnancom, ak bolo toto spravené v dobrej vôli.
Rozhodovanie ohľadom banku môže byť vyžiadané len vtedy, ak ešte nebola rozdaná ďalšia hra (alebo predtým ako hra skončila, alebo bola presunutá k inému stolu). Ináč je rozhodnutie platné. Prvé premiešanie kariet začína ďalšiu hru.
Ak bol bank pridelený nesprávnemu hráčovi a zmiešaný so žetónmi, ktoré neboli v banku a časový limit na podanie sťažnosti bol dodržaný, manažment môže určiť, koľko žetónov bolo v banku, za pomoci rekonštrukcie vsádzania a následne udeliť bank správnemu hráčovi.
V záujme pokračovania hry je možné, aby hra pokračovala aj pred rozhodnutím, ak je rozhodnutie pridlho zdržané. Takéto zdržanie môže byť zapríčinené napríklad privolaním supervízora, konzultovaním pravidiel alebo pre iný dôvod. V takomto prípade bank alebo časť banku môže byť zadržaná klubom, pokiaľ nie je urobené rozhodnutie.
Rovnaký úkon môže mať rôzny význam podľa toho, kto ho vykonáva, takže možný úmysel bude zahrnutý do rozhodovania. Niektoré z faktorov, ktoré vplývajú na rozhodovanie, sú znalosti pokru a predchádzajúce správanie.
Hráč, predtým ako má konať, má nárok na informáciu či je alebo nie je nejaká ruka v hre, alebo či je stávka dostatočná, aby otvorila ďalej stávkovanie.

Procedúry
Manažment rozhoduje, kedy budú otvárané a uzatvárané hry.
Poplatky za hranie sú platené vopred. V hrách účtovaných časovo je dealer povinný vybrať poplatky pred začatím hry.
Hotovosť na stole nie je dovolená. Žetóny z iných herní alebo klubov nie je dovolené mať na stole, ani v hre.
Žetóny môžu byť odstránené zo stola pri odchode z bezpečnostných dôvodov. Klub nie je zodpovedný za zmiznutie žetónov nechaných na stole počas hráčovej absencie, aj keď sa klub bude snažiť o ich chránenie. Všetky žetóny musia byť vrátené do hry pri návrate hráča k stolu.
Pri návrate do rovnakej hry do jednej hodiny od opustenia a vyplatenia, musí byť buy - in zhodný s množstvom žetónov pri opúšťaní hry.
Pri všetkých hrách môžu hrať hráči len so žetónmi, ktoré mali na stole pred začiatkom hry. Jedinou výnimkou je hranie so žetónmi, ktoré si hráč pred hrou zakúpil a ešte ich nedostal. Množstvo kúpených žetónov musí byť ohlásené všetkým hráčom pri stole. Všetky žetóny musia byť v priamom výhľade.
Hranie v racku nie je dovolené.
Iba jeden hráč môže hrať ruku.
Nikomu nie je povolené hrať so žetónmi iného hráča.
Hráč potrebuje povolenie od personálu predtým, ako sa môže usadiť pri stole.
Hráči musia mať svoje karty v priamom výhľade. To znamená, nad rovinou stola a nie za jeho okrajom.
Každý hráč má právo na výhľad na súperove žetóny. Žetóny s vyššou nominálnou hodnotou musia byť viditeľné a nesmú byť zakryté žetónmi s nižšou hodnotou.
Nový balíček kariet môže byť vymenený najskôr po jednom plnom kole a musí byť používaný najmenej hodinu, okrem prípadov keď je balíček defektný, poškodený alebo sa karty lepia.
Pozeranie si odhodených kariet alebo obsahu balíčka nie je dovolené.
Hráči, ktorí nehrajú, nesmú sedieť pri stole.
Hovorenie ináč ako po slovensky, česky alebo anglicky počas hry je zakázané.

Usádzanie
Hráč musí byť prítomný, aby mohol byť zapísaný na čakaciu listinu na hru.
Je hráčovou zodpovednosťou, aby bol prítomný, keď je zavolaný do hry. Hráč, ktorý sa chce vzdialiť, má toto oznámiť zodpovednému personálu.
Ak sa hrá viac ako jedna hra toho istého typu s rovnakými stávkami a nepoužíva sa must - move, klub určuje, kde bude nový hráč usadený. Hráč bude usadený k stolu, kde treba najviac ďalšieho hráča. Hráč nemôže byť presunutý k inému stolu rovnakého typu, ak bude po presune pri cieľovom stole viac hráčov ako pri stole, od ktorého odišiel.
Hráč nemôže držať miesto vo viac ako v jednej hre.
Klub si vyhradzuje právo nedovoliť dvom ľuďom (manželom, príbuzným, obchodným partnerom, ...) hrať v tej istej hre.
Pri začiatku hry s buttonom, aktívni hráči losujú o button. Button dostane hráč s najvyššou kartou podľa farby pri high a high - low hrách a najnižšou pri low hrách.
Pri novej hre, hráč, ktorý prichádza ako prvý, si môže vybrať ľubovoľné miesto. Ak prídu dvaja hráči naraz a chcú to isté miesto, tak hráč, ktorý bol na čakacej listine vyššie, má prednosť. Manažment si vyhradzuje právo rezervovať miesto, ak je na to dobrý dôvod (napr.: hráč so zrakovými problémami, aby sa mu ľahšie čítali karty).
Na zamedzenie sporov pri usádzaní môže supervízor otvoriť hru s jedným hráčom navyše. V prípade, že akýkoľvek hráč z tejto hry vypadne, jeho miesto bude z hry odstránené a na jeho miesto nemôže nikto prísť.
Pri zmene miesta má hráč, ktorý je už v hre, prednosť pred hráčom, ktorý prichádza do hry. Nenastane ale žiadna zmena potom, ako bol nový hráč usadený alebo jeho buy - in marker bol položený na miesto, okrem prípadov, ak toto miesto bolo predtým vyžiadané. Z hrajúcich hráčov má prednosť hráč, ktorý sa spýtal najskôr na zmenu miesta.
Vo všetkých hrách s buttonom, hráč, ktorý dobrovoľne drží miesto v inej hre sa musí okamžite.