Prihlásenie do systému

Pravidlá TDA


Kompletné znenie pravidiel (TDA Rules)

 

1. Floorman / riaditeľ turnaja

Floorman / riaditeľ turnaja sa stará o hladký priebeh hry, dodržiavanie pravidiel a predpisov a rieši sporné situácie. Jednou z priorít je rozhodovanie v záujme korektnosti hry a spravodlivosti. Rozhodnutie sporných situácií sa môže v záujme férovosti odchýliť od technických pravidiel. Rozhodnutie floormana/riaditeľ turnaja je konečné.Klub nenesie zodpovednosť za nesprávnu interpretáciu pravidiel zamestnancom, ak bolo toto spravené v dobrej vôli.

2. Oficiálny jazyk

Angličtina. V priebehu hry v USA sa môže hovoriť iba anglicky. Pri medzinárodnej hre sa môže okrem angličtiny používať aj národný alebo lokálny jazyk. Hovorenie ináč ako po slovensky, česky alebo anglicky počas hry je zakázané.

3. Oficiálna terminológia turnajového pokru

Oficiálne výrazy sú jednoduché, nezameniteľné, starobylé prehlásenie ako: bet, raise, call, fold, pass, check, all-in, pot (iba v pot-limit hrách). S týmito štandardami sa môžete stretnúť aj na regionálnej úrovni. Použitím neštandardných výrazov sa hráč vystavuje riziku, pretože to môže viesť k inému rozhodnutí, než hráč zamýšľal. Je na zodpovednosti hráča, aby dal jasne najavo svoje zámery (viď body 37 a 45).

4. Komunikácia

Pri pokrovom stole sa nesmie telefonovať. Pravidla jednotlivých herní alebo kasín môžu zakazovať použitie iných elektronických zariadení.

5. Náhodný výber správneho miesta.

Miesto pri stole má byť hráčovi pridelené náhodne. Hráč, ktorý začal turnaj na nesprávnom mieste so správnou čiastkou žetónov, bude presunutý na správne miesto a žetóny si vezme so sebou.

6. Zvláštne potreby

Úprava priestoru pre hráča so zvláštnymi potrebami sa urobí, ak je to možné.

7. Rušenie stolov

Hráči prichádzajúci zo zrušeného stolu k vyplneniu miesta u ostatných stolov, preberajú práva a povinnosti danej pozície. Môžu dostať big blind. Jediné miesto, kde nemôžu dostať karty je pozícia medzi button a small blind. Hráč, ktorý prechádza od uzatvoreného stola, kde sa hrala rovnaká hra (rovnaký typ, rovnaký limit) môže pokračovať s rovnakým množstvom žetónov, aj keď je to menej ako buy - in. Hráč, ktorý mení stôl dobrovoľne, musí mať minimálne buy - in.

8. Vyváženie počtu hráčov pri stole

A: V hrách, kde sa vkladá small a big blind pred rozdaním kariet, vrátane zmiešaných, hráč, ktorý by v ďalšej hre mal big blind, sa pri vyvážení počtu hráčov pri stole presunie na najhoršiu pozíciu. Vrátane situácie, keď bude v hre iba big blind, aj keď to znamená, že na danej pozícii bude big blind dvakrát. Najhoršia pozícia nie je nikdy small blind. U „Stud“ hier sa hráči presunú na pozíciu – posledné miesto na neúplnom stole, ktoré je voľné. Na stoloch, z ktorých boli hráči presunutí, pokračujú ďalej v hre. Hra sa zastaví na stole, kde je 3 a menej hráčov.

B: V zmiešaných hrách (napr. H.O.R.S.E), kde sa hra presúva z Hold'em do Stud, po poslednej Hold'em hre sa button presunie práve do postavenia, ktoré by bolo, ak by ďalšiu ruku bol opäť Hold'em a zostane na tejto pozícii v priebehu Stud kola. Presúvaný hráč sa posadí na miesto podľa pravidla v bode A. Pokiaľ sa hráč presúva v priebehu Stud, je usadený na pozíciu, ktorá by v danej hre bola big blind v Hold'em. Keď opäť príde rada na Hold'em, zostává button na mieste, kde bol v priebehu predchádzajúcej varianty.

9. Počet hráčov pri finálovom stole

V hrách, kde sa vkladá small a big blind pred rozdaním kariet, bude finálový stôl pozostávať z deviatich hráčov. V 6-max hre, bude finálový stôl tvoriť 7 hráčov. V hrách Stud, bude finálový stôl hrať 9 hráčov.

10. Deklarácia

Karty hovoria. Verbálne prehlásenie obsahu ruky hráča nie je záväzné; avšak hráč, ktorý úmyselne vyjadrí inú ruku, môže byť potrestaný.

11. Odkrytie kariet pri All-in

Ak má hráč vsadené všetky žetóny, tj. je all-in a všetky stávky sú ukončené, jeho karty ako aj karty ostatných hráčov, ktorí sú v hre musia byť odkryté. Dealer aj hráči by mali trvať na včasnom splnení tohto pravidla. Ak všetci hráči checknú (alebo sú all - in) v poslednom kole stávok, hráč, ktorý konal prvý ukazuje svoju ruku. Ak boli nejaké stávky v poslednom kole vsádzania, tak posledný hráč, ktorý konal agresívne (vsádzal alebo zvyšoval), ukazuje svoju ruku. Aby sa hra zrýchlila je odporúčané, aby pravdepodobný víťaz ukázal ruku bez zdržovania. Ak je jeden alebo viac bočných bankov, hráči sú vyzvaní aby pomáhali pri udeľovaní banku tak, že ukazujú svoje ruky až vtedy, keď sa udeľuje bank, na ktorý majú nárok. Ak existuje bočný bank (side pot), víťaz toho bočného banku musí byť určený predtým, ako sa určí víťaz hlavného banku. Ak existuje viac ako jeden bočný bank, tak sú vyhodnotené tak, že najskôr sú vyhodnotené tie, v ktorých sú hráči, ktorí mali na začiatku hry najviac žetónov.

13. Súboj o bank (po výzve k odkrytí kariet) / hrajú vyložené karty (board)

Pokiaľ chce hráč vyhrať bank, musí odkryť všetky svoje karty, aj keď je výherná kombinácia vyložená na stole (board).

14. Výhra banku bez boja (po výzve k odkrytiu kariet)

Pokiaľ sa nejedná o situáciu, keď má niektorý hráč vsadené všetky žetóny, tj. je all-in a všetci hráči zahodia svoje karty a neodkryjú ich, bank vyhráva hráč, ktorý ako posedný má karty v ruke (nemusí ich odkryť, pokiaľ ukáže jednu kartu - na výhru potu musí ukázať všetky svoje karty),. Hráči, ktorí zahodili karty bez odkrytia, strácajú právo požiadať o ukázanie víťaznej ruky.

15. Žiadosť o odkrytie kariet

Požiadavka vidieť karty je výsada udelená podľa uváženia floormana/riaditeľa turnaja za predpokladu ochrany integrity hry (podozrenie z neplatné ruky, nekalých praktik apod.). Tato výsada by nemala byť zneužitá.

16. Zabitie výhernej ruky

Dealeri nemôžu zabiť výhernú ruku, ktorá bola odkrytá a zjavne je víťaznou kombináciou. Hráči by mali napomáhať pri hodnoteniu predloženej ruky, pokiaľ sa ukáže, že by mohlo dôjsť k chybe.

17. Pridelenie nepárneho žetónu

Nepárny žetón je pridelený najlepšej kombinácii. V hrách, kde sa vkladá small a big blind pred rozdaním kariet, majú 2 alebo viac hráčov najvyššiu alebo najnižšiu kombináciu, nepárny žetón bude pridelený hráčovi naľavo od button (najbližšie k buttonu). V Stud je pridelený najvyAk má hráč vsadené všetky žetóny, tj. je all-in a všetky stávky sú ukončené, jeho karty ako aj karty ostatných hráčov, ktorí sú v hre musia byť odkrytéššej karte podľa farby. Ak však majú ruky rovnakú hodnotu (napr. v Omahe/8) bank sa rozdelí čo najrovnomernejšie.

18. Vedľajšie banky

Každý vedľajší bank bude rozdelený zvlášť.

19. Spor o bank

Právo na riešenie ruky končí, keď začína nová ruka. Viď Pravidlo č. 20.

20. Nová hra a nová úroveň

Keď uplynie čas jedného kola a nová úroveň je oznámená členom vedenia turnaja, nová úroveň sa vzťahuje na nasledujúcu hru. Hra začína prvým riffle/shuffle (rozdelením kariet na dve kôpky a zasunutím do sebe rýchlym prejdením pomocou palca). Ak je používaná automatická miešačka kariet, hra začne po vložení kariet do miešačky.

21: Výmena žetónov za vyššie hodnoty

Pri výmene žetónov nižších hodnôt za hodnoty vyššie môže každý hráč obdŕžať maximálne jeden žetón vyššej hodnoty. Výmena žetónov vždy začína na sedadle č.1. Hráč nemôže byť pri výmene žetónov vyradený z turnaja: hráč, ktorý stratí posledný žetón(y) pri výmene, dostane jeden žetón najmenšej nominálnej hodnoty, ktorý zostává v hre. Hráčom sa odporúča, aby boli prítomní pri výmene žetónov.

22. Uloženie žetónov viditeľne a spočítateľne

Hráči majú právo na priemerný odhad súperových žetónov, a tak by žetóny mali byť uložené v spočítateľných množstvách. TDA odporúča ako štandard uložiť žetóny v násobkoch 20. Hráči musia mať žetóny vyššej nominálnej hodnoty viditeľné a rozpoznateľné po celú dobu. Riaditeľ turnaja bude kontrolovať počet a nominálne hodnoty žetónov v hre a podľa vlastného uváženia rozhodne o výmene na vyššiu hodnotu. Rozhodnutie o výmene je dopredu oznámené.

23: Zmeny pri stole

Zmeny kariet/dealerov pri stole sú robené floormanom alebo pri zmene úrovne alebo tak, ako je stanovené v miestnych podmienkach. Hráči nesmú žiadať o zmenu kariet/dealera pri stole (výnimka pre cash game - hráč má možnosť raz za hodinu požiadať o zmenu kariet). Balíčky kariet sa menia len vtedy, keď sa mení dealer alebo je balíček poškodený. Nový balíček kariet môže byť vymenený najskôr po jednom plnom kole a musí byť používaný najmenej hodinu, okrem prípadov keď je balíček defektný, poškodený alebo sa karty lepia.

24. Dokúpenie žetónov

Hráč nemôže vynechať hru. Pokiaľ hráč oznámi úmysel dokúpenia žetónov pred novou hrou, hrá so žetónmi, ktoré má a má možnosť spraviť dokúpenie.

25. Udelenie časového limitu pre rozhodnutie

Ak uplynulo dostatočné množstvo času na rozhodnutie a je rozhodnuté o udelení časového limitu, hráč bude mať maximálne jednu minútu, aby sa rozhodol. Pokiaľ hráč neurobil akciu pred vypršaním časového limitu, bude sa odpočítavať posledných 10 sekúnd a následne sa prehlási hráčova ruka za mŕtvu.

26. Odhalenie kariet

Odhalenie kariet nedohranej hry nie je dovolené. Pokiaľ hra nebola dohraná až na river, nie je možné odhalenie ďalšej karty, ktorá by mala prísť. (výnimka cash game - hráč má možnosť dosvietenia za klubom stanovenú čiastku - zvyčajne malý blind)

27. Vaše miesto

Pokiaľ chce hráč zostať s kartami v hre, musí byť na svojom mieste v dobe, keď dealer dokončí rozdávanie kariet (v momente keď je rozdaná posledná karta). Hráč musí byť na svojom mieste, pokiaľ chce urobiť akúkoľvek akciu.

28. Neskončená akcia

Hráč musí zostať pri stole, pokiaľ sú jeho karty v hre.

29. Mŕtvy button

V turnajoch sa nebude používať tzv. mŕtvy button, teda button nebude umiestnený na pozíciu, kde nie je hráč.

30. Vyhýbanie sa povinným stávkam

Hráči, ktorí sa úmyselne vyhnú povinnej stávke pri prechode zo zrušeného stolu alebo pri vyrovnaní počtu hráčov pri stole, budú potrestaní.

31. Button v heads-up

V heads- up vkladá malú povinnú stávku hráč, pred ktorým je umiestnený button. V prvom stávkovom kole (pred vyložením flopu) sa vyjadruje ako prvý, vo všetkých ostatných stávkových kolách ako posledný. Posledná karta je rozdaná hráčovi sediacom na pozícii button. Na heads- up je nutné pozíciu button upraviť tak, aby žiadny hráč nemal veľkú povinnú stávku dvakrát za sebou.

32. Chyby pri rozdávaní (Missdeal)

U hier typu Stud je chyba pri rozdávaní, keď zavinením dealera je akémukoľvek hráčovi otočená jedna z prvých dvoch kariet. V hrách, kde sa vkladajú povinné stávky pred rozdaním kariet, chyba v rozdávaní je v týchto situáciách: a) odkrytie jednej z prvých dvoch rozdávaných kariet, b) dve alebo viac odkrytých kariet v balíčku, c) prvá karta je rozdaná na nesprávne miesto, d), karty rozdané na miesto, ktoré nemá nárok na hru, e) karty nie sú rozdané na miesto, ktoré má nárok na hru. Hráčovi sediacemu na pozícii „button“ môžu byť rozdané dve po sebe idúce karty. Pokiaľ nastane „záväzná akcia“, chyba v rozdávaní nemôže byť prehlásená, a hra musí pokračovať.

Zle rozdané karty (misdeal)
1. Nasledujúce situácie znamenajú misdeal v prípade, že sa na chybu upozorní predtým, ako dvaja hráči konali so svojimi rukami.
(a) Prvá alebo druhá karta je rozdaná lícom hore alebo odhalená ako dôsledok dealera.
(b) Dve alebo viac kariet odhalených dealerom.
(c) Nájdených dve alebo viac otočených kariet v balíčku.
(d) Dve alebo viac kariet navyše rozdaných, okrem hornej karty ak je rozdaná správnemu hráčovi v poradí.
(e) Akákoľvek karta rozdaná mimo poradia (okrem odhalenej karty, ktorá môže byť zamenená za spálenú kartu).
(f) Karty boli rozdané voľnej stoličke alebo hráčovi, ktorý nemá nárok na karty.
(g) Neboli rozdané karty hráčovi, ktorý má na ne nárok. Tento hráč musí byť pri stole a musel vložiť blind alebo ante.
2. Akonáhle hra začne, misdeal už nemôže nastať. Hra bude hraná s kartami ako boli rozdané a žiadnemu hráčovi nebudú vrátené žetóny, aj keď nemá kompletnú ruku. V hrách s buttonom začatá hra znamená, že dvaja hráči konali so svojou rukou. V stud hrách začatá hra znamená, že dvaja hráči po povinnej stávke konali so svojou rukou.

Mŕtve ruky (dead hands)
Ruka je mŕtva ak:
(a) Hráč položí alebo ohlási zloženie (fold), ak čelí stávke (bet) alebo zvýšeniu (raise).
(b) Hráč odhodí karty od seba a zapríčiní, že hráč za ním koná (aj keď nečelí stávke (bet) alebo zvýšeniu (raise)).
(c) Neobsahuje korektné množstvo kariet pre daný variant hry.
(d) Obsahuje žolíka v hre, kde nie je žolík dovolený. Aj keď sa hráč nepozrie na svoje karty, stále nesie zodpovednosť za nájdenie neplatnej karty v ruke.
(e) Hráč má časomieru, ak čelí stávke (bet) alebo zvýšeniu (raise) a prekročí časový limit.
2. Karty hodené medzi odhodené karty môžu byť deklarované ako mŕtve. Ak je ale ruka jasne identifikovateľná, môže byť vrátená do hry, ak je to v záujme hry. Vynaložíme úsilie, ak je ruka odhodená ako výsledok nesprávnych informácií poskytnutých hráčovi.
33. Záväzná akcia

Záväzná akcia je definovaná buď ako: a) dvoma akciami od dvoch hráčov, z ktorých minimálne jedna je aktívna (bet alebo raise), alebo b) tromi pasívnými akciami

34. Štyri karty na flope

Pokiaľ sú na flop vyložené štyri (nie tri) karty, čí už odkryté alebo nie, dealer zamieša tieto štyri karty lícom dole. Bude privolaný floorman, aby náhodne vybral jednu z kariet, ktorú dealer použije ako „spálenú“ kartu a ostávajúce tri karty budú odkryté ako flop.Chyba pri rozdávaní turnu je napravená tak, aby sa čo najviac zachovala identita spoločných kariet, ktoré by boli rozdané, ak by nenastala žiadna chyba. Dealer spáli a vyloží kartu, ktorá má byť použitá na river, obrázkom dole . Následne dealer premieša karty, vrátane karty, ktorá bola vyňatá z hry (bez zahodených a spálených kariet). Dealer následne vyloží turn bez spálenia karty. Ak je river predčasne otočený, balíček je zamiešaný a rozdaný rovnako podľa tohto spôsobu.

35. Slovné prehlásenie / akcia podľa poradia

Hráči musia hrať v poradí. Slovné prehlásenie v poradí je záväzné. Žetóny umiestnené do banku podľa poradia, musia zostať v banku.

36. Akcie mimo poradia

Akcia mimo poradia je záväzná v prípade, pokiaľ sa predchádzajúca akcia nezmenila. check, call alebo fold sa nepovažuje za zmenu akcie. Pokiaľ sa akcia zmení, stávka mimo poradia nie je záväzná a žetóny sa vrátia hráčovi, ktorý má následne všetky možnosti na svoje vyjadrenie vrátane call, raise alebo fold. Fold mimo poradia je záväzný.

37. Spôsoby navýšenia

V no-limit a pot-limit hrách, sa musí spraviť navýšenie: (1) umiestnením žetónov v plnej výške do banku v jednom pohybe, (2) slovne deklarovať plnú výšku stávky pred umiestnením žetónov do banku. Je na zodpovednosti hráča, aby jeho zámery boli jasné.

38. Navýšenia

Navýšenie musí byť minimálne väčšie o veľkosť najväčšej predchádzajúcej stávky alebo navýšenia v aktuálnom kole stávok. Pokiaľ hráč vloží o 50% alebo viac z predchádzajúcej stávky, ale menej ako minimálne navýšenie, musí urobiť úplné navýšenie. Navýšenie stávky bude presne minimálne povolené navýšenie (viď výnimka pre viac žetónov rovnakej hodnoty – pravidlo 40). V no-limit a pot-limit hrách, stavenie všetkých žetónov v menšej hodnote, než je minimálne povolené navýšenie nedovoľuje hráčovi, ktorý už spraví akciu, znovu staviť.

39. Žetón väčšej hodnoty

Kedykoľvek, keď ako povinnú stávku alebo stávku, umiestnite do banku jeden žetón väčšej hodnoty ako je predchádzajúca stávka, je to call, pokiaľ navýšenie nie je najskôr slovne deklarované, alebo žetón v hracom poli nepokrýva poslednú stávku. Ak chcete staviť alebo navýšiť predchádzajúcu stávku so žetónom väčšej hodnoty, je treba svoj zámer navýšenia deklarovať slovne skôr, než sa žetón dotkne povrchu stolu. Ak je navýšenie deklarované (ale bez veľkosti), má navýšenie hodnotu tohto žetónu. Ak nie je pred akciou hráča stávka, vhodenie jedného žetónu väčšej hodnoty do banku bez spresnenia výšky stávky je považované ako stávka v hodnote tohto žetónu.

40. Viac žetónov

Pokiaľ pri stávke vloží hráč do banku viac žetónov rovnakej hodnoty a vopred nedeklaroval záujem o navýšenie, jedná sa iba o dorovnanie ak pri odobraní jedného žetónu zostane hodnota stávky nižšia, než je hodnota dorovnania. Príklad: povinné stávky 200/400: Hráč 1 navýši na 1200 (navýšenie o 800), Hráč 2 vloží dva žetóny v hodnote 1000 bez udania „raise“. Jedná sa iba o dorovnanie, pretože odstránením jedného žetónu hodnoty 1000 zostává hodnota stávky menšia, než je potrebné pre dorovnanie stávky v hodnote 1200. Vložením žetónov rôznych hodnôt sa riadime pravidlom 38 (50% alebo viac z predchádzajúcej stávky).

41. Hodnota navýšenia v Limit a No-Limit

V No-limit hrách neexistuje žiadne obmedzenie hodnoty navýšenia. V Limit hrách je obmedzenie navýšenia, až pokiaľ nezostanú v turnaji poslední dvaja hráči; uplatňuje sa obmedzenie navýšenia stanovené jednotlivou herňou.

42. Prijatie akcie

Poker je hra, pri ktorej musíte byť ostražitý a neustále byť v strehu. Je na zodpovednosti hráča, ktorý chce dorovnať, zistiť si správnu výšku súperovej stávky pred dorovnaním, bez ohľadu na to, čo uviedol dealer alebo hráči. Pokiaľ hráč požiadal o prepočítanie žetónov, ale dostane nesprávne informácie od dealera alebo hráčov a podľa toho vloží žetóny do banku, berie na seba zodpovednosť prijať celú akciu vzťahujúcu sa k správnej výške stávky alebo hodnote všetkých žetónov. Pravidlo č. 1 (floorman) sa môže použiť v určitých situáciách podľa uváženia riaditeľa turnaja. Žetóny môžu byť odstránené zo stola pri odchode z bezpečnostných dôvodov. Klub nie je zodpovedný za zmiznutie žetónov nechaných na stole počas hráčovej absencie, aj keď sa klub bude snažiť o ich chránenie. Všetky žetóny musia byť vrátené do hry pri návrate hráča k stolu. Hranie v racku nie je dovolené. Iba jeden hráč môže hrať ruku. Hráči musia mať svoje karty v priamom výhľade. To znamená, nad rovinou stola a nie za jeho okrajom. Každý hráč má právo na výhľad na súperove žetóny. Žetóny s vyššou nominálnou hodnotou musia byť viditeľné a nesmú byť zakryté žetónmi s nižšou hodnotou.

43. Hodnota banku a Pot-Limit stávky

Hráči majú právo byť informovaní o hodnote banku iba v Pot-Limit hrách. Dealeri nepočítajú bank v Limit a No-limit hrách. Prehlásenie "Vsádzam hodnotu banku" nie je platná stávka v No-limit hrách, ale zaväzuje hráča k tomu, aby vsadil minimálnu platnú čiastku.

44. Reťazové stávky a navýšenia

Dealeri sú zodpovední za rozpoznanie reťazových stávok a navýšenia. V no - limit a pot - limit turnajoch, musí hráč buď verbálne deklarovať výšku zvyšovania, alebo musí vložiť žetóny do banku jedným pohybom. Ináč sa jedná o string bet.
45. Neštandartné a nejasné vsádzanie

Hráči používajú neoficiálne výrazy pre vsádzanie a gestá na vlastné riziko. Tie môžu byť vyložené v inom zmysle, ako ich hráč myslel. Taktiež, ak prehlásená veľkosť stávky môže mať viac významov, bude sa považovať za stávku nižšej hodnoty. Príklad: "Stavím päť". Pokiaľ nie je jasné, či "päť" znamená 500 alebo 5,000, stávka je 500. Viď články 3 a 37.

46. Neštandartné zahodenie kariet

Hocikedy pred koncom posledného stávkového kola zložíte karty bez predchádzajúcej stávky alebo zložíte karty mimo poradia, sú tieto akcie záväzné a môžu byť predmetom sankcií.

47. Podmienené prehlásenia

Podmienené prehlásenia týkajúce sa budúcich činností sú silno zastrašujúce; môžu byť záväzné alebo trestné. Príklad: prehlásenie typu: "Ak stavíte, tak navýšim."

48. Prenášanie žetónov

Hráči nemôžu prechovávať alebo prenášať žetóny takým spôsobom, že niektoré z nich zmiznú z dohľadu. Hráč, ktorý tak učiní môže stratiť žetóny, ktoré zmizli z dohľadu a môže byť diskvalifikovaný. Odňaté žetóny budú odstránené z hry.

49. Náhodne zabitá / foldnutá ruka

Hráči si musí chrániť svoje vlastné karty po celú dobu. Pokiaľ dealer karty zoberie omylom alebo proti pravidlám, nebude hráč odškodnený a nemá nárok na vrátenie stávky. Pokiaľ hráč zahájil hru stávkou alebo navýšil a nebol dorovnaný, nedorovnaná stávka či navýšenie bude vrátená hráčovi (v takomto prípade hráč len dorovnáva poslednú platnú stávku).

50. Mŕtve ruky v Stud

Ak v Stud hráč počas svojej akcie zdvihne odkrytú kartu, jeho ruka je mŕtva.

51. Penalizácia a diskvalifikácie

Penalizácia sa môže uplatniť, ak hráč ukáže akúkoľvek kartu v priebehu hry, hodí kartu zo stola, porušením pravidla „one-player-to-a-hand (jeden hráč, jedny karty)“ alebo v podobných prípadoch. Tresty budú taktiež uplatnené v prípade spolupráce pri hre, urážajúceho a rušivého správania alebo podvádzania. Tresty, ktoré má k dispozícií riaditeľ turnaja sú: slovné varovanie, vynechanie hry alebo diskvalifikácia. Trest vynechanie hry sa stanovuje nasledovne: Previnilec vynechá jednu hru za každého hráča, ktorý hrá pri stole v dobe udelenia trestu vrátane samého seba, vynásobením počtom kôl uvedených v penalizácii. Po celú dobu trvania penalizácie musí previnilec byť mimo stola, ale karty sú ďalej rozdávané na jeho miesto.

Penalizácia môže byť stanovená na jednu hru, jedno až štyri orbity alebo diskvalifikácia hráča, bez nároku na vrátanie peňazí. Žetóny hráča sú odstránené z hry. Opakované porušenie priestupku je podnetom k vyšším trestom.

52. Nič nezverejňovať

Hráči sú povinní chrániť ostatných hráčov v turnaji po celú dobu. Preto hráči, či už sú v hre alebo nie, nesmú:

1. Zverejňovať obsah kariet v hre alebo zahodených kariet,

2. Hocikedy radiť alebo kritizovať hru,

3. Čítať karty, ktoré neboli ukázané.

Pravidlo „one-player-to-a-hand (jeden hráč, jedny karty)“ bude dodržiavané.

53. Ukázanie kariet

Hráč, ktorý ukáže svoje karty v priebehu hry môže byť potrestaný, ale karty zostávajú v hre, avšak môže vykonávať len pasívne akcie. Trest začne platiť po skončení hry. Show one, show all. Hráči majú právo na rovnaké informácie o obsahu ruky ostatných hráčov. Po rozdaní, ak sú karty ukázané inému hráčovi, každý hráč pri stole má právo vidieť tieto karty. Počas hry, ak sú karty ukázané aktívnemu hráčovi, ktorý má ešte konať počas daného kola sádzok, musia byť okamžite ukázané všetkým ostatným hráčom. Ak hráč, ktorý videl karty, už nie je v hre alebo už nemôže použiť tieto informácie pri vsádzaní, táto informácia je pozdržaná, až pokým je vsádzanie ukončené, aby to neovplyvnilo normálny priebeh hry. Karty ukázané hráčovi, ktorý už nekoná v danom kole stávok, musia byť ukázané všetkým hráčom po ukončení daného kola stávok. Ak len časť ruky bola ukázaná inému hráčovi, nie je požiadavka, aby aj ostatné karty boli ukázané ostatným hráčom. Ukázané karty sa ukazujú ostatným hráčom podľa toho pravidla. (výnimka cash game - ak boli ukázané karty hráčovi, ktorý nieje v hre, hráč musí požiadať o ukázanie kariet)

54. Etická hra

Poker je individuálna hra. Spolupráca pri hre bude mať za následok penalizáciu, ktorá môže viesť k odňatiu žetónov alebo diskvalifikácii. Zámerná strata žetónov v prospech iného hráča alebo akékoľvek iné formy tajných dohôd, budú mať za následok diskvalifikáciu. Nasledujúce činnosti sú nepatričné a môžu viesť k napomenutiu, suspendovaniu alebo vylúčeniu z klubu: Vedomé konanie mimo poradia. Hádzanie žetónov priamo do banku.
Dohadovanie sa so spoluhráčmi o odcheckovaní hry, ak je niektorý z hráčov all - in. Čítanie rúk pre iného hráča pri showdowne predtým, ako bola otočená lícom hore. Hovorenie inému hráčovi, aby obrátil ruku pri showdowne. Ukázanie obsahu živej ruky v hre, kde zostávajú viac ako dvaja hráči predtým, ako sú stávky uzavreté. Ukázanie obsahu zloženej ruky predtým, ako sú stávky ukončené. Rovnako aj prezrádzanie obsahu ruky hráčom, ktorí už nie sú v hre, aby bolo zamedzené prenosu tejto informácie hráčom, ktorí ešte majú nárok na bank. Zbytočné zdržovanie hry. Vedomé odhadzovanie kariet ďaleko od odhodených kariet. Karty majú byť odhodené nízko nad stolom primeranou rýchlosťou a nie na dealerove ruky. Skladovanie žetónov spôsobom, ktorý zabraňuje rozdávaniu alebo pohľadu na karty. Robenie alebo hovorenie vecí, ktoré môžu neférovo ovplyvniť hru (nezávisle od toho, či je hráč v hre alebo nie). Fotenie na stole. Hráč, predtým ako má konať, má nárok na informáciu či je alebo nie je nejaká ruka v hre, alebo či je stávka dostatočná, aby otvorila ďalej stávkovanie.

55. Správanie sa pri stole

Manažment sa bude snažiť vytvárať príjemné prostredie pre všetkých návštevníkov a zamestnancov, ale nezodpovedá za správanie hráčov. Máme preto pravidlá správania a môžeme zakázať používanie klubu návštevníkom, ktorí tieto pravidlá porušujú. Nasledujúce veci nie sú povolené: Spolupráca s inými hráčmi alebo iná forma podvádzania. Verbálne alebo fyzické vyhrážanie sa návštevníkom alebo zamestnancom. Používanie nadávok alebo obscénneho jazyka. Vyvolávanie rozruchu hádkami, kričaním alebo robením nadmerného hluku. Hádzanie, trhanie, ohýbanie alebo krčenie kariet. Ničenie a poškodzovanie zariadenia klubu. Používanie zakázaných látok. Nosenie zbrane. Hráč v podnapitom stave nebude pripustený k hre.